logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2022 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Zašto rastu troškovi zdravstvenog osiguranja?

Kvalitetna zdravstvena zaštita na prvom mestu podrazumeva finansijsku stabilnost zdravstvenog sistema.

Bez obzira na to koji je način organizovanja zdravstvenih usluga primenjen, troškovi zdravstvene zaštite su imali znatan rast u svim državama sveta i evidentan je veliki pritisak na zdravstvene fondove.

Rastu li troškovi zdravstvene zaštite?

U većini zemalja, zdravstveni sistemi se zadnjih decenija suočavaju sa ogromnim izazo­vima, izazvanim širokim spektrom faktora među kojima je i aktuelna ekonomska kriza. Rast troškova zdravstvene zaštite, vezanih za starenje populacije, pojavu novih tehnologija u zdravstvu, novih i skupih lekova, povećanje svesti o potrebi brige za zdravlje, klimatske promene, socijalne nejednakosti, migracije stanovništva, rast administrativnih troškova i druge faktore, utiče na nosioce zdravstvene politike da sprovode značajne promene koje će poboljšati kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite.

Jedan od najznačajnijih uzroka zabrinutosti je starenje stanovništva.

Starenje stanovništva je izraženo u svim, a naročito u najrazvijenijim zemljama.

Značajan je i problem moralnog hazarda koji se javlja uvek kada neka treća strana plaća u celini ili delimično troškove zdravstvenih usluga. Moralni hazard ima za posledicu neefikasno veliku potrošnju na zdravstvenu zaštitu kada pacijenti ne snose ukupne troškove kupljenih usluga.

Zdravstvena zaštita se u najvećem broju zemalja finansira na principu PAY-AS-YOU-GO. Ovaj princip podrazumeva da se ne stvaraju fondovi za budućnost već da se zdravstvena zaštita finansira iz tekućeg priliva sredstava u fondove.

Reforma zdravstvenog sistema. Kako je sprovesti?

Reformazdravstvenog sistema je aktuelna tema u svim delovima sveta, a ona kao glavne ciljeve treba da obezbedi univerzalno pokriće što znači da zdravstveno osiguranje treba da bude dostupno celoj populaciji, kao i pravičan pristup zdravstvenoj zaštiti.

U prvi plan svih predloženih reformi, ističe se upravljanje troškovima kao strategija postizanja konkurentske prednosti u pružanju usluga zdravstvene zaštite. Rast troškova, pored značaja samog zdravlja i zdravstvene zaštite, ističe zdravstveno osiguranje kao jedno od najvažnijih socijalnih, ekonomskih, a time i političkih pitanja.

Zdravstveni problemi utiču na porodice, zajednice i celo društvo i potreban je pravičan i održiv model budućeg funkcionisanja zdravstvenog sistema.