Najčešća pitanja vezana za Dobrovoljno zdravstveno osiguranje


ŠTA UKLJUČUJE dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

U zavisnosti od nivoa pokrića uključuje specijalističke i preventivne preglede, dijagnostičke i laboratorijske analize, hitan sanitetski prevoz, operacijske zahvate, bolničko lečenje…

KOME JE NAMENJEN ovaj program zdravstvenog osiguranja?

Svakoj osobi koja želi za sebe ili za svoju porodicu da obezbedi kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, na lak i siguran način.

KOJE SU PREDNOSTI dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja?

 •       •  dostupnost dežurnog lekara 24 časa dnevno - bez straha od nepredvidljivih situacija
 •       •  lečenje u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama
 •       •  potpuna slobodu u izboru medicinske ustanove tako i izboru lekara
 •       •  maksimalna efikasnost i poseban medicinski tretman.
 •       •  ušteda vremena – dogovarate pregled kada vama odgovara
 •       •  bez rizika da Vam neće biti pružena odgovarajuća medicinska pomoć i nega
 •       •  u toku lečenja - komforne bolničke sobe i ljubazno osoblje
 •       •  mogućnost pokrića svih troškova lečenja u zavisnosti od izabranog nivoa zaštite

GDE I KAKO se koristi DOBROVOLJNO zdravstveno osiguranje?

DOBROVOLJNO zdravstveno osiguranje se koristi u zdravstvenim ustanovama (privatnim i državnim) sa kojima osiguravači imaju ugovore o direktnoj saradnji, a koja su navedena u ispravi za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

 

Osiguranicima se ostavlja mogućnost da mogu koristiti zdravstene usluge i preko drugih relevantnih zdravstvenih ustanova sa kojima osiguravači nemaju direktnu saradnju. U tom slučaju, osiguravači će direktno osiguranicima, refundirati troškove pruženih zdravstvenih usluga koje su ugovorene njihovom polisom.

 

Svaki osiguranik dobija karticu zdravstvenog osiguranja koja predstavlja njegovu identifikaciju i sredstvo za ostvarivanja prava u zdravstvenim ustanovama, a troškove zdravstvene usluge preuzima Osiguravač.

 

U slučaju potrebe, sve informacije o načinu koriščenja dobrovoljnog zdravstenog osiguranja, možete dobiti pozivanjem kontakt centra osiguravača koji su dostupni 24 časa dnevno.

KOJI PAKET zdravstvenog osiguranja treba sklopiti?

U zavisnosti od izbora svakog pojedinca, njegovih finansijskih mogućnosti, rizika koji se osiguravaju …

 

PAKETI dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

KO SE MOŽE OSIGURATI?

Osigurati se može svako lice, bez obzira na godine života i bez obavljanja lekarskog pregleda, ali uz obavezu popunjavanja upitnika o zdravstvenom stanju.

 

PONUDE dobrovoljnog ZDRAVSTVENOG osiguranja

NA KOJI ROK se osiguranje može ugovoriti?

DOBROVOLJNO zdravstveno osiguranje se najčešće ugovara na period od jedne godine sa mogućnošću produžeta (obnove) ugovora.

U KOJOJ VALUTI se uplaćuje premija osiguranja?

Osiguranje se ugovara u EUR-ima, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS-a.

ŠTA JE KARENCA (period čekanja)?

KARENCA je vremenski period od početka ugovora o osiguranju do početka obaveze Osiguravača.

 

U tom periodu, ugovarač ima obavezu plaćanja premije, ali ne postoji obaveza Osiguravača ukoliko nastupi osigurani slučaj. Uslovi osiguranja navode u kojim slučajevima se primenjuje karenca i koliko traje.

 

Karenca se primenjuje samo kod prve godine osiguranja (najčešće traje prva dva meseca). Prilikom obnove, odnosno produžetka dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, karenca se se ne primenjuje.

KAKO SE UGOVARA dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

DOBROVOLJNO zdravstveno osiguranje može se ugovoriti kao Individualno, kolektivno ili porodično.

 

Pojedinac može ugovoriti za sebe, ali i za druga lica, najčešće za članove porodice.

 

Pravna lica mogu ugovoriti za svoje zaposlene (dodatni benefit).

KAKO SE UGOVARA dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

DOBROVOLJNO zdravstveno osiguranje može se ugovoriti kao individualno, kolektivno ili porodično.

 

Pojedinac može ugovoriti za sebe, ali i za druga lica, najčešće za članove porodice.

 

Pravna lica mogu ugovoriti za svoje zaposlene (dodatni benefit).

KO MOŽE DA BUDE OSIGURAN?

 •       •  lice koje ima obavezno zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji
 •       •  lica koja nisu obuhvaćena ili uključena u obavezno zdravstveno osiguranje
 •       •  strani državljani koji privremeno borave u Republici Srbiji.

Da li postoje određene PORESKE OLAKŠICE za poslodavce kada za svoje zaposlene ugovaraju dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Novim izmenama zakona, omogućeno je da poslodavci mogu da ugovore kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje, a da će ih za uzvrat do iznosa od 5.214 dinara, država osloboditi poreza i doprinosa.

 

S obzirom na to da ovaj neoporezovani limit važi kumulativno i za dobrovoljno zdravstveno i dobrovoljno penzijsko osiguranje, poslodavci se mogu odlučiti da uplate obe premije.