Dobrovoljno zdravstveno osiguranje


DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje omogućava korišćenje zdravstvenih usluga na najvišem nivou, prilagođenih svakom korisniku zdravstvene zaštite.

zzdravstveno-osiguranje-rs

ZDRAVLJE treba čuvati i kvalitetno zaštiti…

DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM osiguranjem pokriveni su troškovi lečenja u zdravstvenim ustanovama, a u vezi sa medicinski opravdanim tretmanom izvršenim nad Osiguranikom, do ugovorene sume osiguranja.

Zaključivanjem DOBROVOLJNOG  ZDRAVSTVENOG osiguranja, Osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Za koga i kako se ugovara?
 •      za svako lice, bez obzira na godine života
 •     •  bez obavljanja lekarskog pregleda
 •      kao individualno, kolektivno ili porodično
Ko može da bude osiguran?
 •      lice koje ima obavezno zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji
 •      lice koja nisu obuhvaćena ili uključena u obavezno zdravstveno osiguranje
 •      strani državljani koji privremeno borave u Republici Srbiji.
Gde i kako se koristi?

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje  se koristi u zdravstvenim ustanovama (privatnim i državnim) sa kojima Osiguravači imaju ugovore o direktnoj saradnji, a koja je navedena u ispravi za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Osiguranicima se ostavlja mogućnost da mogu koristiti zdravstene usluge i preko drugih relevantnih zdravstvenih ustanova sa kojima Osiguravači nemaju direktnu saradnju. U tom slučaju, Osiguravači će direktno Osiguranicima, refundirati troškove pruženih zdravstvenih usluga koje su ugovorene njihovom polisom.

Svaki Osiguranik dobija karticu zdravstvenog osiguranja koja predstavlja njegovu identifikaciju i sredstvo za ostvarivanja prava u zdravstvenim ustanovama, a troškove zdravstvene usluge preuzima Osiguravač.

U slučaju potrebe, sve informacije o načinu koriščenja DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja, možete dobiti pozivanjem kontakt centra Osiguravača koji su dostupni 24 časa dnevno.

Koje su ZDRAVSTVENE USLUGE obuhvaćene? *
 •      VANBOLNIČKO lečenje
 •     •  BOLNIČKO lečenje
 •      zdravstvene zaštita trudnica i beba
 •      pregledi lekara
 •      laboratorijska i druga dijagnostika
 •      lekovi na recept
 •      zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 •     •  hitne stomatološke intervencije usled povrede
 •      zdravstvena zaštita trudnica i beba
 •      medicinsko tehnička pomagala i implanti
 •      hitan sanitetski prevoz
 •      ortopedski ulošci
 •     •  sistematski pregled
 •      fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 •     •  oftalmološke usluge
 •      homeopatija i homeopatski lekovi

* u zavisnosti od izabranog paketa osiguravača, određene usluge su osnovne, a druge dopunske (dodatne).

Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija  je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje možete ugovoriti nezavisno, i to kao individualno ili kolektivno osiguranje.

Gde važi?

Na teritoriji Republike Srbije

Od čega zavisi premija osiguranja?
 •      izabranog programa zdravstvenih usluga
 •     •  načina ugovaranja (individualno, kolektivno ili porodično)
 •      ugovorene sume osiguranja
 •      širine pokrića (ugovorenih dopunskih pokrića)
 •      franšize (učešće u šteti)
 •      obračunatih popusta i doplataka
PROGRESS BAR br 2 CEPEOS
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje